Over deze site

Door de teksten van het christelijke en islamitische heilige boek

toegankelijk te maken, wil

koranenbijbelzijaanzij.nl

de kennis van beide bronnen stimuleren en het onderlinge begrip bevorderen.

Dit was de inzet van de IKON, van Marloes Keller wier enthousiasme, samen met de vlotte werkwijze van Peter Dekker (hoofd Nieuwe Media bij de IKON), zorgde voor de snelle en brede lancering van de internationale website ‘Bijbel en Koran’.

PROJECT ‘BIJBEL EN KORAN’: IKON EN WERELDOMROEP 5 December 2007

De IKON en Radio Nederland Wereldomroep bundelen hun krachten voor het internationale project ‘Bijbel en Koran’. Deze site wordt op 6 december gelanceerd en verschijnt gelijktijdig in het Nederlands, Engels en Arabisch. De omroepen willen met het project de dialoog tussen christenen en moslims bevorderen, in Nederland en wereldwijd.

Helaas verdween die site toen de IKON werd overgenomen door de EO.

HET DOET MIJ VEEL PLEZIER DAT DE INHOUD VAN DE IKON SITE NU

Met dank aan Patrick en Frank van MijnHostingPartner.nl voor hun uitstekende, snelle een betaalbare webdesign.

IN EEN NIEUW JASJE HET LICHT ZIET!

De originele insteek was toen, en is nu en dat teksten uit beide boeken letterlijk naast elkaar, zij aan zij worden gezet!

Uit deze teksten is geput:
Nieuwe Bijbelvertaling – Nederlands Bijbelgenootschap, 2004
De Koran, Nederlands/Arabisch door Prof. dr. Fred Leemhuis – Uitgeverij Unieboek 2013
‘Koran en Bijbel in Verhalen, Marlies ter Borg & Karima Bisschop, Unieboek, 2007

Daarbij wordt voortgebouwd op de toestemming die indertijd door de betreffende uitgevers aan de IKON werd verleend.

Redactie en het intellectueel eigendom van deze site berust bij Marlies ter Borg quranandbible@gmail.com

Copyright

Linken en verwijzen naar pagina’s van koranenbijbelzijaanzij.nl op internet is toegestaan, en wordt op prijs gesteld.
Op de inhoud en vormgeving van koraneenbijbelzijaanzij.nl rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende: Marlies ter Borg

quranandbible@gmail.com