Teksten

Jezus/’Isa

De aandacht die in de Bijbel aan Jezus besteed wordt, met vier evangeliën die zijn verhaal deels parallel vertellen, is groot. Daarvan kunnen hier slechts enkele verzen worden weergegeven. Dit boek is immers gericht op overeenkomsten tussen Bijbel en Koran en daarom is de aandacht die Jezus hier krijgt bescheiden. In de Koran wordt over ‘Isa wel het een en ander verteld. De Koran verzen over zijn leven en werk zijn verspreid over verschillende soera’s. Net als over zijn geboorte (zie hoofdstuk 14) is de Koran ook ten aanzien van zijn leven en leer zeer positief. ‘Isa wordt als een bijzondere profeet gezien.

De parallellen tussen Bijbel en Koran zijn opnieuw opmerkelijk. ‘Isa wordt net als Jezus in verband gebracht met Abraham, Isaak en Jacob, maar in de Koran doet ook Isma‘iel mee. ‘Isa/Jezus bouwt voort op de Thora/Taura maar voert een aantal belangrijke vernieuwingen in. Hij geneest blinden en melaatsen en doet doden opstaan. Ook in de Koran wordt ‘Isa ter zijde gestaan door zijn leerlingen, de discipelen. In beide boeken spelen bijzondere maaltijden een rol.

Er zijn echter ook uitdrukkelijke verschillen. In de evangeliën wordt Jezus de zoon van God genoemd. De Koran stelt dat God geen zonen heeft, Hij schept immers zonder te hoeven verwekken. Allah heeft niemand naast zich. ‘Isa is niet goddelijk, zonder de hulp van Allah kan hij geen wonderen verrichten. ‘Isa is een van de profeten, en de Koran discrimineert niet tussen hen, in de zin dat een daarvan beter c.q. goddelijker zou zijn dan de ander. Wel is er sprake van rangen. ‘Profeten’, de mensen die van Allah een boodschap ontvangen, – men denke aan Moesa en Dawoed – staan hoger dan ‘boodschappers’ die de door anderen reeds ontvangen openbaringen doorgeven en/of in de praktijk brengen. ‘Isa heeft een hoge rang, aan hem is de Indjiel/Evangelie geopenbaard. Maar hij is evenmin goddelijk als Mohammed of enig ander schepsel.

Het lijden van Jezus is zowel in de evangeliën als in de brieven van Paulus belangrijk; er wordt nog altijd veel aandacht aan besteed, met name op Goede Vrijdag. Aan het lijden van ‘Isa wordt in de Koran niet of nauwelijks aandacht besteed. Het idee dat de Israëlieten Jezus zouden hebben gekruisigd wordt uitdrukkelijk afgewezen. Zoiets zou Allah niet toestaan. Als er al iemand gekruisigd werd, dan zou dat, volgens de Islamitische overlevering, een andere persoon zijn geweest, over wie Allah de beeltenis van ‘Isa had gelegd. Allah heeft ‘Isa tot zich genomen, hij liet zijn geliefde profeet niet kruisigen.

Wel stuiten vrijwel alle profeten op weerstand van hun volk. ‘Isa is zo’n profeet, zoals ook Noach en Moesa dat waren. Zijn moeizame weg loopt volgens de Koran niet uit op de kruisdood. ‘Isa wordt door Allah, net als in principe alle mensen, uit de dood opgeheven. Hij zal in de nabijheid van Allah verkeren en op de Laatste Dag als getuige optreden. (zie hoofdstuk 17)

In het christendom staat de opstanding van Jezus uit de kruisdood centraal, het wordt jaarlijks met Pasen herdacht. De hemelvaart van Jezus is weer een aparte gebeurtenis, een apart christelijk feest waard. Op de Laatste Dag zal Jezus terugkeren. (zie hoofdstuk 17)

De vier evangeliën waarin het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus in de Bijbel beschreven staan, zijn na de dood van Jezus geschreven door een viertal evangelisten. De Indjiel waarover de Koran spreekt is een goddelijke boodschap door ‘Isa zelf ontvangen.

Bijbel

Jezus de messias, zoon van God
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Marcus 1:1

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus (discipel van Jezus red.) Matteüs 16:16

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Matteüs 3:16

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Marcus 1: 9-10

Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.’ Johannes 17:1-2, 5

Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 2 Johannes 1:3

Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham… Isaak, Jakob… Matteüs 1:1-2

… omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Handelingen 3:13

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Johannes 1:17


Jezus, geweldloze genezer

Toen hij (Jezus red.) de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Hij nam het woord en onderrichtte hen:‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.’ ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ Matteüs 5: 1-2, 7, 9

Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan… Lucas 6:29

‘Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.’ Matteüs 6:9-10, 12

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was… (hij red.) spuwde…op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde… Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar… vroegen: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen… en toen ik me gewassen had kon ik zien. Johannes 9:1, 6, 8, 10, 11

Op weg naar Jeruzalem… kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat (lepra, red.) leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Lucas 17:11-14

Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag… Daarna riep hij: ‘…Lazarus, kom naar buiten! ’De dode kwam te voorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Johannes 11:17, 43-44

De Wet en het Evangelie
Denk niet dat ik (Jezus red.) gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Matteüs 5:17

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Marcus 1:1

…wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Marcus 8:35

De leerlingen
Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde… Lucas 6:12-13

Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Marcus 3:14

Brood en wijn en vissen
‘Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.’ Lucas 11:3

(Jezus red.) nam… de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd… Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Matteüs 14:19-21

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed…dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’ Matteüs 26: 26-28

Jezus’ kruisiging
… ik (Jezus red.) zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Lucas 4:24

Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Lucas, 23:21

De (Romeinse red.) soldaten… vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot… leidden (de Romeinse soldaten red.) hem weg om hem te kruisigen. Matteüs 27:27, 29, 31

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan… gaf Jezus een schreeuw en riep luid:… ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten… Toen… degenen die… Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’ Matteüs, 27:45-47, 50-51, 54

Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Lucas 23:53

Jezus’ opstanding en hemelvaart
Na de sabbat… kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan…’ Matteüs 28:1-2, 5-6

Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; Handelingen 1:3

Toen… werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk zodat zij hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Zij zeiden: ‘… Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Handelingen 1:9-11

Jezus zei: ‘… u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten.’ Marcus 14:62

Koran

‘Isa, masieh, maar niet Gods zoon
Toen de engelen zeiden: ‘O Marjam, God kondigt jou een woord van Hem aan, wiens naam zal zijn de masieh, ‘Isa… Hij zal in het tegenwoordige leven en het hiernamaals in hoog aanzien staan en behoren tot hen die in de nabijheid (van God) zijn. 3:45

Mensen van het boek! Gaat niet te ver in jullie godsdienst en zegt over Allah alleen maar de waarheid. De masieh ‘Isa, de zoon van Marjam is Gods gezant… zegt niet ‘drie’. Houdt daarmee op, het is beter voor jullie. Immers, God is één god. Geprezen zij Hij! Dat Hij een kind zou hebben! Van Hem is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. God is goed genoeg als voogd. 4:171

Zeg: ‘Hij is God als enige, God de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet één is er aan Hem gelijkwaardig.’ 112:1-4

Wanneer Hij iets beslist dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ en het is. 19:35

En toen God zei: ‘O, Isa, zoon van Marjam, heb jij tot de mensen gezegd: Neemt mij en mijn moeder tot goden naast Allah ? Hij ( ‘Isa red.) zei: ‘U zij geprezen ! Het past mij niet iets te zeggen waartoe ik geen recht heb. Ik heb tot hen alleen maar gezegd wat u mij bevolen hebt: “Dient God, mijn Heer en jullie Heer”…’ 5:116-117

Het past niet bij de Erbarmer dat Hij zich een kind neemt. Ieder die in de hemelen en de aarde is, komt slechts als dienaar tot de Erbarmer. 19:92-93

Zeg: ‘Wij geloven in God, en in wat naar Ibrahiem, Isma‘iel, Ishaak, Ja ‘koeb…is neergezonden en wat aan Moesa en ‘Isa is gegeven… Wij (de gelovigen red.) maken geen verschil tussen één van hen…’ 2:136

Dat zijn de gezanten. Wij hebben sommigen boven anderen verkozen. Tot enkelen van hen heeft God gesproken en sommigen heeft Hij hogere rangen gegeven. 2:253

Wij hebben ‘Isa, de zoon van Marjam de duidelijke bewijzen gegeven en hem gesterkt met de heilige geest. 2:87

‘Isa leert bidden en barmhartigheid
…en Hij heeft mij niet tot een ellendige geweldenaar gemaakt.’ 19:32

En Hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook ben en hij heeft mij de salaat (het gebed red.) en de zakaat (charitatief werk red.) opgelegd zolang ik leef… 19:31

En (Allah stuurde hem, ‘Isa red. )…als een gezant tot de Israëlieten… (om te zeggen): ‘Ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer:Dat ik blindgeborenen en melaatsen zal genezen en doden levend maak, met Gods toestemming. Daarin is een teken voor jullie als jullie gelovig zijn. God is mijn Heer en jullie Heer; dient Hem dus. Dit is een juiste weg. 3:49-51

En Wij legden mededogen en barmhartigheid in de harten van hen die hem (‘Isa red.) volgden… 57:27Taura en Indjiel

Toen God zei: ‘O ‘Isa, zoon van Marjam, denk aan Mijn genade aan jou…toen Ik jou het boek onderwees en de wijsheid, de Taura en de Indjiel…’ 5:110

Hij (‘Isa) zei: ‘Ik ben Gods dienaar; Hij heeft mij het boek gegeven en mij tot profeet gemaakt. 19:30

En Hij zal hem het boek, de wijsheid, de Taura en de Indjiel onderwijzen. 3:48


De discipelen

Toen… zei hij: ‘Wie zijn mijn helpers (op de weg) tot God?’ De discipelen zeiden: ‘Wij zijn Gods helpers. Wij geloven in God. Getuig dat wij ons (aan God) hebben onderworpen. Onze Heer, wij geloven in wat U hebt neergezonden en wij volgen de gezant. Schrijf ons dus op bij hen die getuigen.’ 3:52-54
De tafel uit de Hemel

‘Isa, de zoon van Marjam zei (tot Allah red.): ‘…voorzie in ons levensonderhoud; U bent de beste voorziener.’ Toen de discipelen zeiden: ‘O ‘Isa, zoon van Marjam, kan jouw Heer tot ons een tafel uit de hemel laten neerdalen? ’Zij zeiden: ‘Wij wensen ervan te eten en dat onze harten gerustgesteld worden en dat wij weten dat jij ons de waarheid hebt gezegd en dat wij tot hen behoren die er getuigen van zijn.’ ‘Isa, de zoon van Marjam zei: ‘O God, onze Heer, laat tot ons uit de hemel een tafel neerdalen die voor ons een feest zal zijn, voor de eerste van ons en de laatste van ons en een teken van U.’ God zei: ‘Ik laat haar tot jullie neerdalen…’ 5:112-115


‘Isa niet door de Joden gekruisigd

Maar telkens als er een gezant tot jullie komt met iets wat jullie niet zint, zijn jullie dan niet hoogmoedig? Dan betichten jullie sommigen van leugens en anderen doden jullie. 2:87

Zij (de Israëlieten red.) maakten plannen en God maakte plannen, maar God is de beste plannenmaker. 3:54

De mensen van het boek… God heeft (hun harten red.)… verzegeld om… wegens hun ongeloof, hun geweldige kwaadsprekerij over Marjam, hun zeggen:‘Wij hebben de masieh ‘Isa, de zoon van Marjam, Gods gezant gedood.’ Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij die het daarover oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Zij hebben er behalve het afgaan op vermoedens geen kennis van; zij hebben hem vast en zeker niet gedood. 4:153-157


‘Isa omhooggebracht

Echter, God heeft hem tot Zich omhooggebracht. God is machtig en wijs. 4:158

Toen God zei: ‘O ‘Isa, ik laat jou sterven en Ik zal jou tot Mij opheffen en jou reinigen van hen die ongelovig zijn en Ik zal tot de opstandingsdag hen die jou volgen stellen boven hen die ongelovig zijn. 3:55

Er is niemand van de mensen van het boek die niet voor zijn dood in hem zal geloven en op de opstandingsdag zal hij over hen getuige zijn. 4:159

Hij ( ‘Isa red.) zei:‘En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd, op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik weer tot leven word opgewekt.’ 19:33

‘Isa, de zoon van Marjam, Gods gezant… God heeft hem tot Zich omhooggebracht. God is machtig en wijs. …en op de opstandingsdag zal hij over hen getuige zijn. 4:157-159