Teksten

Jezus/’Isa en Mohammed

‘Isa/Jezus wordt in de Koran gezien als de bevestiger van de Taura (Thora) en als ontvanger van het Indjiel (Evangelie). Mohammed bouwt op het werk van ‘Isa voort.

In de Bijbel wordt geen melding gemaakt van Mohammed, logisch, want de Bijbel werd enkele eeuwen voor de geboorte van Mohammed afgerond. Slechts in algemeen voorspellende zin zou er in de Bijbel verwezen kunnen worden naar Mohammed, dit vergt echter de nodige interpretatie van beeldende teksten.

In de Koran wordt gesteld dat ‘Isa de komst aankondigt van een gezant genaamd Ahmad, hetgeen betekent de geprezene. Volgens de traditie zou hier Mohammed, de ongeletterde profeet, bedoeld zijn, die immers ook Ahmad genoemd werd. Men verwijst daarbij naar het evangelie van Johannes 14:16 en 16:7. Mohammed kon niet lezen of schrijven, zoals in de Koran gesteld wordt:

‘Jij hebt tevoren (voor de openbaring van de Koran red.) geen boek voorgelezen, noch met je rechterhand opgeschreven.’ 29:48

In christelijke kring wordt deze interpretatie van bedoelde Bijbelteksten aangevochten. De pleitbezorger, wiens komst Jezus voorspeld zou hebben, is de Heilige Geest, die tijdens het Joodse Pinksterfeest (wekenfeest) (zie hoofdstuk 10) op de discipelen neerdaalt. Zo krijgen de discipelen of leerlingen van Jezus ineens de moed om, ook na zijn dood, zijn boodschap te verkondigen. Deze gebeurtenis, die als het begin gezien wordt van de christelijke kerk, wordt elk jaar door christenen als het feest van Pinksteren gevierd.

Hieronder staan de relevante passages uit Koran en Bijbel.

Bijbel

De pleitbezorger: de Heilige Geest
(Jezus tot zijn discipelen red.:) Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij jullie zal zijn: de Geest van de Waarheid. Johannes 14:16-17

‘Wanneer de pleitbezorger komt die ik (Jezus red.) van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de Waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.’ Johannes 15:26-27

‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik (Jezus red.) ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is…’ Johannes 16:7-8

‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de Waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.’ Johannes 16: 12-14

Hij (Jezus red.) antwoordde: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen…tot aan de uiteinden van de aarde. Handelingen 1:7-8

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze (leerlingen en volgelingen van Jezus red.) allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Handelingen 2:1-4

Koran

‘Isa verkondigt een opvolger
Toen lieten Wij Onze gezanten in hun spoor volgen. Wij lieten ‘Isa, de zoon van Marjam daarna volgen en gaven hem de Indjiel. En Wij legden mededogen en barmhartigheid in de harten van hen die hem volgden… 57:27

Toen ‘Isa, de zoon van Marjam zei: ‘O Israëlieten, ik ben de gezant van God bij jullie om te bevestigen wat er van de Taura voor mijn tijd al was en om het goede nieuws te verkondigen van een gezant die na mij zal komen en van wie de naam Ahmad zal zijn. 61:6

Hij (Allah red.) zei: ‘Met Mijn bestraffing tref ik wie Ik wil en Mijn barmhartigheid omvat alles. Ik zal het noteren voor hen…die de gezant, de ongeletterde profeet (Mohammed red.) volgen, die zij bij zich in de Taura en de Indjiel beschreven vinden. Hij gebiedt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke en hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de onbetamelijke dingen. Hij neemt hun de last en de boeien af die op hen rustten.Zij nu die in hem (Mohammed red.) geloven, hem bijstaan, hem helpen en het licht volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn het die het welgaat.’ 7:156-157

(Ahmad: de beroemde, geprezene, is een andere naam voor Mohammed. In Johannes staat in het Grieks ‘parakleitos: trooster, genezer,’ in de Nieuwe Bijbel Vertaling vertaald als ‘Geest van de waarheid.’ Een ander Grieks woord, ‘periklutos’: beroemd, is in het Arabisch: Ahmad. Er wordt wel beweerd dat het betreffende woord in het Johannes-evangelie/handschrift inderdaad als periklutos gelezen moet worden, niet als parakleitos, red.)

Reacties uitgeschakeld voor Jezus/’Isa en Mohammed