Teksten

De Laatste Dag, het Laatste Oordeel

Het Bijbelse verhaal over de Laatste Dag komt in flarden in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament voor, om in het laatste Bijbelboek Openbaring uit te lopen in een bloemrijke apotheose of slot. In de boeken Jesaja en Daniël van het Oude Testament gaat het om een Openbaring, in vervoering ontvangen door respectievelijk Jesaja en Daniël. Zo is ook het laatste boek van het Nieuwe Testament de neerslag van een visioen, in vervoering ontvangen door een zekere Johannes. In de evangeliën betreft het uitspraken aan Jezus toegeschreven.

In de Koran wordt aan de Laatste Dag in talloze soera’s aandacht besteed. Zo is er een soera die de titel Katastrofe draagt, één die de Aardbeving heet, één getiteld Het Splijten, een ander Het Barsten; titels die verwijzen naar de hemel die uit haar voegen raakt. Maar ook in andere soera’s keren de Laatste Dag en het Laatste Oordeel herhaaldelijk terug. Zo worden mensen er telkens aan herinnerd dat zij ooit individueel afgerekend zullen worden over hun doen en laten. Zoals elders in de Koran zijn ook de verhalen over de Laatste Dag boodschappen van Allah, aan Mohammed geopenbaard via de engel Djibriel.

Kort samengevat: de Laatste Dag is het einde der (Aardse) Tijden, die uitmondt in de Oordeelsdag. Dan moeten alle mensen verantwoording afleggen voor wat zij tijdens hun leven geloofd en gedaan hebben. Zij worden opgewekt uit de dood om berecht en vervolgens gestraft dan wel beloond te worden. De Oordeelsdag loopt zo voor sommigen uit in de hel, voor anderen in gelukzaligheid. Dit verhaal, met zijn heftige beelden, leent zich bij uitstek voor allegorische uitleg, die wij graag aan de lezer overlaten.

In dit hoofdstuk is vooral ook gezocht naar overeenkomsten in de beeldtaal. Deze zijn sterk tot in detail. Zo is in beide boeken sprake van een bazuin, van neerdalende engelen die één of meer catastrofen inleiden: aardbevingen, vuur, het vallen der sterren, een verduisterde zon. In beide boeken wordt de hemel als een boek opgerold. Het lijkt alsof hier de schepping wordt omgedraaid.

In de Bijbel treden op de Laatste Dag milieurampen op, zoals de vergiftiging van zeeën; en concreet beschreven ziektes en plagen, die ook diegene worden toegewenst die zich niet strik aan de letter van het Boek houdt. In de Koran wordt de Laatste Dag zelf niet of nauwelijks in termen van ziektes en plagen beschreven. Er wordt in algemene zin gesproken over de bestraffing met pijnlijke plagen in de hel. (zie hoofdstuk 18) Het betreft hier het onrecht dat mensen zichzelf aandoen. Concrete plagen zijn te vinden in het verhaal van Moesa en Fir‘aun. (zie hoofdstuk 10)

Iets dergelijks geldt voor het beeld vuur. Dit speelt in de Bijbel juist op de Laatste Dag een belangrijke rol als verwoestend element. In de Koran vertegenwoordigt vuur vooral de hellestraf die volgt op het Laatste Oordeel.

In beide boeken spelen conflict en oorlog op de Laatste Dag een verwoestende rol.

In Koran en Bijbel worden mensen zoals gezegd op de dag des Oordeels opgewekt uit de dood, om vervolgens berecht te worden. In de Koran is deze opwekking een logisch vervolg op de schepping van de mens Adam en de schepping van elk kind in de moederschoot. Het gaat om de derde schepping. (zie hoofdstuk 3)

Terwijl Jezus in de Bijbel een belangrijke rol speelt als vorstelijke rechter, wordt in de Koran vermeld dat ‘Isa op de Oordeelsdag, (evenals andere profeten) als getuige optreedt. In de Bijbel en in de Koran is het oordeel gegrond op een levensboek, waarin de goede en slechte daden zijn opgetekend.

Op grond ook van de getuigenissen/voorspraak van profeten worden ze verdeeld in een groep slechte, sinistere mensen, zij die links voor God/Allah staan (sinister=Latijn voor links/slecht) en een groep rechtvaardigen, die rechts voor Hem staan.

In Bijbel en Koran wordt nog een derde groep onderscheiden van mensen die een bijzonder verleden hebben als martelaar of profeet. Zij die voorop liepen in het doen van het goede lopen ook voorop als het gaat om de beloning.

Het oordeel loopt voor hen die rechts staan uit op een paradijselijke of hemels beloning. Zij die links staan zijn gedoemd tot het hellevuur. Daarover handelen de volgende twee hoofdstukken.

Bijbel

De engel blies op de bazuin
Hierna had ik (Johannes red.) een visioen. De stem die mij eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Openbaring 4:1-2

Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. De tweede engel blies op zijn bazuin. De derde engel blies op zijn bazuin.Openbaring 8:7, 8, 10

Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag… een derde deel van de mensen te doden. Openbaring 9:13, 15

Weeklaag! Want de dag van de Heer is nabij, de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende! Daarom trillen alle handen en verweekt ieders hart van angst. De mensen zijn door schrik bevangen. Door kramp en pijn krimpen ze ineen als een vrouw in barensnood. Radeloos staren ze elkaar aan, de vlammen slaan hun uit. De dag van de Heer breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt hij. Jesaja 13:6-9

‘… Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land…’ Lucas 21:23

Gespleten hemel, vallende sterren, zon verduisterd, maan zonder licht


De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Openbaring 6:14

Ik zal de hemel doen wankelen…De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwenen… Jesaja 13:13, 10

‘…de zon ( zal red.) verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.’ Matteüs 24:29

De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. Openbaring 6:12-13

Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. Openbaring 8:12

Want nu is de grote dag van… toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan? Openbaring 6:17

Aardbevingen en hongersnoden
Jezus zei: ‘… overal zullen aardbevingen en hongersnoden zijn: dat is het begin van de weeën.’ Marcus 13:2, 8

‘… zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest…’ Marcus 13:19

En ik (Johannes red.) zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam… Openbaring 6:12

Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. Openbaring 8:5

Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen… rijken… slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Openbaring 6:14-15

Vuur, bloed en vergiftigd water
‘Ik (Jezus red.) ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken…’ Lucas 12:49

Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed, een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde deel van de schepen verging. Openbaring 8:7-9Plagen en zweren

De eerste engel… goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren. De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde de mensen… Openbaring 16: 2, 8, 9

Toen blies de vijfde engel op de bazuin. Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood vlucht van hen weg. Openbaring 9:1, 3-6

Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; Openbaring 22:18

Oorlog, Verdeeldheid en Vijandschap
Ik heb mijn heilige legers bevel gegeven, mijn krijgshelden opgeroepen mijn wraak te voltrekken, juichend over mijn majesteit. …de Heer van de hemelse machten monstert zijn troepen… de Heer komt heel het land verwoesten met de werktuigen van zijn toorn. Jesaja 13:3-5

(Jezus zegt red.:) ‘Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder…’ Lucas 12:51-53

Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere…’ Lucas 21:10

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. Openbaring 12:7

Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Openbaring 6:4

De terugkeer van Jezus
In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens… zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Daniël 7:13-14

Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Marcus 13:26

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. Matteüs 24:27

Hij komt temidden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Openbaring 1:7

De Opstandingsdag, de graven openen
Dit zegt God, de Heer: ‘Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen…’ Ezechiël 37:12-14

De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. Openbaring 20:13

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. Daniël 12:2De Dag van de Heer

De dag van de Heer breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn. Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor hun verdorvenheid.Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen verneder ik. Jesaja 13:9, 11

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Openbaring 20:11

Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Openbaring 20:12

En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Openbaring 20:13


Het boek van het leven

Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden tegen elkaar, en de Heer hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de Heer hadden… Maleachi 3:16

In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. Daniël 12:1

Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld.Openbaring 20:12

Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. Openbaring 20:15

Rechts de schapen, links de bokken
Dan zullen jullie het verschil weer zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen. Maleachi 3:18

Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Matteüs 25: 32-33

De engelen zullen erop uit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in een vuuroven werpen waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Matteüs 13:49-50

Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken… Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias. Openbaring 20:4

De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Openbaring 20:5


Hemelse stad of hellevuur

De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen. Openbaring 11:18

….en ze ( de engelen red.) zullen hen in een vuuroven werpen waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Matteüs 13:50

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen,… hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel… Openbaring 21:8

Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat komt de stad niet binnen…alleen zij die in het boek van het leven staan… Openbaring 21:27

Gelukkige zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Openbaring 22:14

Gods woonplaats is onder de mensen… Zij zullen zijn volken zijn en God…zal bij hen zijn. Openbaring 21:3

De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Daniël 12:3

Koran

De Dag van de bazuin
En wanneer er éénmaal op de bazuin geblazen wordt en de aarde en de bergen opgepakt worden en in één klap vergruisd worden. Op die dag komt het aanstaande en barst de hemel, want op die dag is hij breekbaar. 69:13-16

En op de Dag dat de hemel in wolken uiteensplijt en de engelen werkelijk neergezonden worden. 25:25

Wanneer de hemel barst en naar zijn Heer luistert en zijn plicht nakomt. En wanneer de aarde uitgebreid wordt en uitwerpt wat er in haar is en zich leegt en naar haar Heer luistert en haar plicht nakomt. 84:1-5

O mensen, vreest jullie Heer; de beving van het uur is iets geweldigs! 22:1

Zij vragen jou naar het uur, voor wanneer het is vastgesteld. Hoe kun jij dat nu noemen? De uiteindelijke kennis berust bij jouw Heer. 79:42-44

De katastrofe! Wat is de katastrofe? En hoe zul jij te weten komen wat de katastrofe is? Op de dag dat de mensen als verspreide motten zijn en de bergen als gekaarde wol. 101:1-5

Op de Dag dat jullie het zien zal elke zogende vrouw wat zij zoogt veronachtzamen en elke zwangere zal wat zij draagt baren. 22:2Gespleten hemel, vallende sterren, zon verduisterd, maan zonder licht


De dag dat Wij de hemel oprollen zoals een rol voor de boeken opgerold wordt. 21:104

… de dag dat de hemel begint te trillen. 52:9

Wanneer dan de sterren worden uitgewist. En wanneer de hemel wordt gesplitst. 77:8-9

… de dag dat de hemel gesmolten metaal zal zijn… 70:8

Wanneer de hemel splijt. En wanneer de sterren verstrooid worden. 82:1-3

Wanneer de zon wordt omwonden. En wanneer de sterren neerstorten. 81:1-2

Wanneer dan de ogen verblind worden en de maan wordt verduisterd en de zon en de maan worden samengevoegd, op die dag zal de mens zeggen: ‘Waar is een toevluchtsoord?’ Welnee, er is geen schuilplaats. 75:7-11

De Aarde vergruisd

Wanneer de aarde bevend dooreen wordt geschud en haar lasten te voorschijn brengt en de mens zegt ‘Wat heeft zij toch?’ Op die dag zal zij haar bericht meedelen die jouw Heer haar heeft geopenbaard. 99:1-5

… wanneer de aarde tot gruis vergruisd wordt en jouw Heer en de engelen komen, in rij na rij. 89:22

En wanneer de bergen in beweging gezet worden. 81:3

En wanneer de zee aan het kolken gemaakt wordt. 81:6

De Dag dat de bevende (aarde) zal beven, waar de volgende direct achteraan komt, harten zullen op die dag bonzen…79:6-8

Op de Dag dat de mensen als verspreide motten zijn en de bergen als gekaarde wol. 101:4-5


Vuur als straf

… vreest dan het vuur waarvan mensen en stenen de brandstof zijn en dat voor de ongelovigen is klaargemaakt. 2:24

En wie ongehoorzaam is aan God en Zijn gezant en Zijn bepalingen overtreedt die zal Hij binnenvoeren in een vuur om in te verblijven. 4:14

Zij die ongelovig zijn, hun bezittingen en hun kinderen zullen hun bij God volstrekt niet baten. Zij zijn brandstof voor het vuur. 3:10

‘Onze Heer… behoed ons voor de bestraffing van het vuur. Onze Heer, wie door U het vuur wordt binnengevoerd, die wordt door U te schande gemaakt.’ 3:191-192

Een pijnlijke bestraffing
Dit is een leidraad en voor hen die geen geloof hechten aan de tekenen van hun Heer is er een bestraffing door een pijnlijke plaag. 45:11

Maar zij die tegen Onze tekenen proberen in te gaan om ze te ontkrachten; zij zijn het voor wie er een bestraffing door een pijnlijke plaag is. 34:5

Is er in hun harten een ziekte of twijfelen zij of zijn zij bang dat God en Zijn profeet hun onrecht zullen aandoen? Welnee zij zijn het die onrecht plegen. 24:50

In hun harten is een ziekte en God heeft hun ziekte verergerd; voor de leugens die zij spraken krijgen zij een pijnlijke bestraffing. 2:10

Het verderf is op het vasteland en op zee zichtbaar geworden door wat de handen van de mensen ten uitvoer brengen. (Dat is gebeurd) opdat Hij hun iets van wat zij gedaan hebben wil laten proeven; misschien zullen zij terugkeren (van hun slechte pad). 30:41


Oorlog, Verdeeldheid en Vijandschap

En wanneer dan de overdonderende, de schallende komt op de dag dat de man voor zijn broer vlucht en voor zijn vader en zijn moeder en voor zijn metgezellin en zijn zonen… 80:33-36

Vrienden zullen op die dag elkaar tot vijand zijn, alleen de godvrezenden niet. Mijn dienaren, jullie hebben niets te vrezen noch zullen jullie bedroefd zijn. 43:67-68

Bij de snuivend rennenden en de vonken slaanden en de ’s morgens aanstormenden, die dan stof opwerpen en dan midden in de slagorde doorbreken! De mens is zijn Heer niet erkentelijk. Hij is er zelf getuige van. Het bezit heeft hij hevig lief. Weet hij het dan niet? Wanneer wat in de graven is wordt omgewoeld en wat in het binnenste is te voorschijn wordt gebracht, dan is hun Heer op die dag over hen welingelicht. 100:1-11

De komst van Allah, ‘Isa als getuige

… wanneer de aarde tot gruis vergruisd wordt en jouw Heer en de engelen komen, in rij na rij. 89:21-22

Kunnen zij dan iets anders verwachten dan dat God in de schaduwen van de wolken tot hen komt en ook de engelen? 2:210

‘… de masieh, ‘Isa, de zoon van Marjam, Gods gezant…God heeft hem tot Zich omhooggebracht… 4:157-158

,… en op de opstandingsdag zal hij over hen getuige zijn. 4:159De Opstandingsdag, de graven openen

En wanneer de graven omgewoeld worden. Dan weet een ziel wat zij vroeger of later heeft gedaan. 82:4-5

Zij (de ongelovigen red.) zeggen: ‘Zullen wij wanneer wij stof geworden zijn, deel uitmaken van een nieuwe schepping?’ 13:6

Rekent de mens erop dat Wij zijn beenderen niet bijeen zullen brengen? Zeker, Wij zijn in staat om zijn vingertoppen te vormen. 75:3-4

Uit haar (de aarde) hebben Wij jullie geschapen en in haar zullen Wij jullie terug laten keren en uit haar zullen Wij jullie een tweede maal te voorschijn brengen. 20:55

De doden zal God opwekken en dan zullen ze tot Hem worden teruggebracht. 6:36

De Oordeelsdag
God… de heerser op de oordeelsdag 1:4

Dit is de Dag van de schifting waarop wij jullie en hen die er eertijds waren bijeenbrengen. 77:38

En Wij zullen hen tot wie gezanten gezonden zijn ondervragen en Wij zullen de gezondenen ondervragen. 7:6

En van wie de weegschalen dan zwaar wegen, die zal dan een tevreden leven leiden. En van wie de weegschalen dan licht wegen diens moeder is de afgrond. 101:6-9

En wie ook maar een greintje goeds heeft gedaan die zal het zien. En wie ook maar een greintje kwaads heeft gedaan die zal het zien. 99:7-8

Het opengeslagen boek
Alles hebben Wij opgesomd in een boek. 78:29

… Wij zullen voor (ieder mens red.)… op de opstandingsdag een boek te voorschijn halen dat hij opengeslagen zal aantreffen: ‘Lees jouw boek, jij bent zelf vandaag goed genoeg om af te rekenen.’ 17:13-14

En het boek wordt voorgelegd en dan zul jij de boosdoeners terug zien deinzen voor wat erin staat en zij zullen zeggen: ‘Wee ons, wat is er met dit boek dat niets kleins en niets groots onopgesomd laat?’ En zij vinden dat wat zij deden aanwezig is. En jouw Heer doet niemand onrecht aan. 18:49Links: sinister; rechts: rechtvaardig

Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun werken getoond zullen worden. 99:7-9

Wanneer het aanstaande komt… dan zullen jullie er in drie groepen zijn. 56:1, 7

Zij dan die aan de rechterkant staan — wie zijn zij die aan de rechterkant staan? 56:8

Wie zijn boek in de rechterhand krijgt, met hem zal schappelijk worden afgerekend. 84:7-8

Maar wie zijn boek achter zijn rug krijgt aangereikt, zal ach en wee roepen… 84:10-11

En zij die aan de sinistere (linker red.) kant staan – wie zijn zij die aan de sinistere kant staan? 56:9

Maar zij die aan Onze tekenen geen geloof hechten zij zijn het die aan de linkerkant staan, zij worden door een vuur omsloten. 90:19-20

Maar de eerstgekomenen zijn het eerst gekomen; zij zijn het die in de nabijheid (van God) zijn gebracht, in de tuinen van gelukzaligheid. 56:10-11

Paradijstuinen of hellevuur
En wanneer de hel opgestookt wordt. En wanneer de tuin dichtbij gebracht wordt. Dan weet een ziel wat zij heeft teweeggebracht. 81:12-14

… op de dag dat de mens zich herinnert wat hij heeft nagejaagd, en het hellevuur onthuld wordt voor wie zien kan, dan zal voor wie onbeschaamd was en het tegenwoordige leven verkoos het hellevuur de verblijfplaats zijn. 79:35-39

Het vuur zal hun gezichten verzengen waarbij zij hun mond vertrekken. 23:104

En gezichten zullen er op die dag zijn met stof erop en met grauwheid overdekt. 80:40-41

Maar dan zal voor wie vreesde om voor zijn Heer te staan en zich zijn persoonlijke neigingen ontzegde de tuin de verblijfplaats zijn. 79:40-41

En zij… die niemand doden – wat God verboden heeft – behalve volgens het recht… 25:68

Voor hen is de woning van de vrede bij hun Heer en Hij is hun beschermer… 6:127

Gezichten zullen er op die dag stralend zijn, lachend en verheugd. 80:38-39

Stralende gezichten zijn er op die dag die naar hun Heer kijken. 75:22-23

Reacties uitgeschakeld voor De Laatste Dag, het Laatste Oordeel