Teksten

David en Salomo

Het verhaal van de strijd tussen de kleine, slimme David/Dawoed en de reus Goliath / Djaloet komt in beide boeken voor. In de Koran vindt men van de psalmen van David slechts de  vreugdevolle kan terug. Dawoed kent niet de stemmingsschommelingen en buien van wanhoop die David bezingt. Van zijn zoon Salomo/Soelamain wordt in beide boeken de wijsheid bezongen. In de Koran valt de nadruk op het technisch kunnen van de wijze vorst. Allah heeft de natuurkrachten of satans aan hem onderworpen. Salomo staat eveneens bekend vanwege zijn bouwkundige prestaties. Wijsheid en kunnen wordt bewonderd door velen waaronder de Koningin van Saba. In de Bijbel vertrekt zij beladen met geschenken. In de Koran slaagt Sulamain erin de koningin van Saba te bekeren.

KoranBijbel
             Dawoed en Djaloet                     David en Goliath
Toen dan Taloet (Saul) met zijn troepen uittrok, ….”Vandaag hebben wij tegen Djaloet,(Goliath)  en zijn troepen geen kracht.” Zij die meenden dat zij God zouden ontmoeten zeiden: “Vaak heeft een kleine troepenmacht met Gods toestemming een grote troepenmacht overwonnen! God is met hen geduldig die volharden.” En toen zij optrokken tegen Djaloet zeiden zij: “Onze Heer, verleen ons volharding, maak onze voeten stevig en help ons tegen de ongelovige mensen.”   Toen versloegen zij hen met Gods toestemming en Dawoed doodde Djaloet en God gaf hen het koningschap en de wijsheid en hij onderwees hem veel van wat hij wilde. 2:249-2512 Saul sloeg zijn kamp op….tegenover de Filistijnen: Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath …, een man van ruim zes el lang,…en riep de Israëlieten toe: ‘Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. 9 Als hij me…verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn, maar als ik hem…versla, zullen jullie….ons als slaven dienen. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. David zei tegen Saul: ‘We hoeven…toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’ 1 Samuël, 17:2-32 Doodde hij in zijn jeugd niet een reus en bevrijdde hij het volk niet van de schande, doordat hij met zijn slingersteen de grootspraak van Goliath brak? Sirach, 47:4
              Vreugde en overvloed                 De psalmen
En voorwaar, Wij schonken David overvloed van Ons Zelf en zeiden:   Wij onderwierpen de bergen om met hem (God) te verheerlijken bij avond en ochtend. En de vogelen die tezamen verzameld waren, waren hem allen gehoorzaam. 38:18-19   En Wij maakten de bergen samen met Dawoed dienstbaar, zodat zij Ons prijzen en evenzo de vogels. Wij hebben dat gedaan! 21:79De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets.   Hij laat mij rusten in groene weiden En voert mij naar vredige wateren. Psalm 23:1-2   Loof de Heer, bewoners van de hemel, Loof hem daar in de hoogte… Alle bergen en heuveltoppen… En alles wat  op vleugels gaat. Laten zij loven de naam van de Heer. psalm 148:9,11
SulaimaanSalomo
En Soelaimaan werd Dawoed’s erfgenaam en hij zei: “O mensen, aan ons is de spraak van de vogels onderwezen en aan ons is van alles gegeven…En voor Soelaimaan werden zijn troepen verzameld – djinn, mensen, vogels – en zij werden in  gelid gezet. Toen zij dan in de valei van de mieren kwamen zei een mier: O mieren, gaat jullie woningen binnen opdat Soelaimaan en zijn troepen jullie niet zonder het te merken vertrappen.”Toen glimlachte hij omdat hij om haar woorden moest lachen en zei: Mijn Her, spoor mij aan…dat ik iets deugdelijks doe dat U bevalt en laat mij met Uw rechtschapen dienaren in Uw  barmhartigheid binnengaan.”27:16-19 Wij schonken Salomo begrip van de zaak..21:79 En aan Salomo onderwierpen Wij de wind; …Wij deden een stroom van gesmolten koper voor hem vloeien. Er waren enige onder de djinn die door het gebod van zijn Heer onder hem werkten,..Zij maakten voor hem wat hij wenste, paleizen en standbeelden, en waterreservoirs…..34:12-13 En Wij maakten de wind aan hem dienstbaar, zodat die zich zachtjes op zijn bevel spoedde naar waar hij hem heen stuurde. En ook de satans, elke bouwer en duiker en anderen in boeien aaneengeketend. 38:36-38Salomo besteeg de troon van zijn vader David en regeerde met vaste hand. 1 Koningen 2:12 God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee. Koning Salomo overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid. Uit alle delen van de wereld kwamen mensen naar Salomo toe om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem vervuld had. 1 Koningen 5:9, 10: 23-24   In het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte,…begon koning Salomo met de bouw van de tempel.   Toen Salomo de bouw van de tempel voor de Heer en van het koninklijk paleis voltooid had, en ook al zijn andere bouwplannen ten uitvoer had gebracht, verscheen de Heer  hem…..De Heer zei tegen Salomo: ‘Ik heb het smeekgebed dat je tot mij gericht hebt gehoord. Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt, om er voor altijd mijn naam te laten wonen.” 1 Koningen, 6:1, 9:1-3

De koningin van saba?
De koningin van Seba
Ik vond een vrouw, die daar regeerde en haar is alles gegeven en zij heeft een machtige troon. Ik vond, dat zij en haar volk de zon aanbaden in plaats van Allah…   Hij (Salomo) weerhield haar van het aanbidden van hetgeen zij in plaats van God aanbad; want zij behoorde tot een ongelovig volk.   Zij zeide: “Voorzeker, koningen verwoesten een stad als zij er (met geweld) binnen trekken en maken de hoogsten van het volk tot de laagsten. Zo handelen dezen (zeker ook met ons). Maar ik ga hun geschenken sturen en afwachten waarmede de afgevaardigden terugkeren.” Toen de gezant (der koningin) tot Salomo kwam, zeide deze: “Schenk je mij rijkdommen? Maar datgene wat God mij geschonken heeft is beter dan wat Hij u heeft gegeven. Neen, je verheft u op uw gaven. Er werd tot haar gezegd “Ga het paleis binnen.” En toen zij het zag, dacht zij dat het een massa water was, en zij raakte in verwarring. Hij zeide: “Het is een paleis dat geplaveid is met glas.” Zij zeide: “Mijn Heer, ik heb mijn ziel inderdaad onrecht aangedaan; en ik onderwerp mij met Salomo aan God, de Heer der Werelden.”
27:22 -36, 44
De roem van Salomo…was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht. En Salomo wist op al haar vragen een antwoord. Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag dat hij gebouwd had,..was zij buiten zichzelf van bewondering. Ze zei tegen de koning: “Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horten vertellen. Ik geloofde het niet, maar nu ik… het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. “ De koningin van Seba schonk Salomo honderdtwintig talent goud en een grote hoeveelheid reukwerk en edelstenen. Zoveel reukwerk als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf, is later nooit meer aangevoerd. Koning Salomo gaf de Koningin van Seba de gebruikelijke geschenken en daarbij nog alles wat ze verder maar vroeg. Daarna keerde ze met haar gevolg naar haar eigen land terug. 1 Koningen 10:1-10, 13

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *