Teksten

Gemeenschappelijke waarden


Bijbel

Geen Moord

Toen sprak God deze woorden: ‘Pleeg geen moord.’                 Exodus 20:1, 13

U kent de geboden: pleeg geen moord. Marcus 10:19

Maar voor hen die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord. hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Openbaring, 21:8  

Het zwaard of keer de andere wang

 Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten.                              Lucas 6:27

Degene, die u op de wang slaat, keer hem ook de andere toe; en degene, die u de mantel afneemt, verhindert hem niet ook de rok te nemen.                          Lukas 6:29             

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Mattheüs 10:34

Beëindiging van conflicten – vrede

Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.          Psalm 34:15

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Matteüs 5:7

Overal in het land op de aarde is rust en vrede, vrolijk gejubel weerklinkt. Jesaja 14:7

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.      Jesaja 2:4
Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Jesaja,  32:17

Vergeving

De Heer onze God, is vol erbarmen en vergeving.                               Daniël 9:9

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laadt niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf.         Leviticus 19:17

Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten.                            Lucas 6:27

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Mattheüs 6:12

Vergeef, dan zal je vergeven worden.   Lucas 6:37
‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.’   Mattheüs 18:21-22

 Rechtvaardigheid
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad. Deuteronomium 32:4
De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming.         Psalm 116:5-6

De Heer heeft de rechtvaardigen lief. Psalm 146:8
Rechtvaardigheid verheft een volk. Spreuken 14:34Het huis van de rechtvaardige bergt talloze schatten.            Spreuken 15:6
Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek geringen niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten.                     Leviticus 19:15

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Matteüs 7:12
Wie rechtvaardig en trouw is, wordt door de Heer beloond.                        1 Samuel 26:23
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.                                   Mattheüs 5:6

Barmhartigheid   God is Liefde
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.                      Lucas 6:36
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.   Matteüs 5:7

Want de Heer uw God, is een God van liefde.                     Deuteronomium 4:31

De liefde is geduldig en vol goedheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze verheugt zich niet over onrecht maar vind vreugde in de waarheid. 1 Ko-rintiërs 13:4-6

Wie barmhartig is voor een arme leent aan de Heer, die zal hem zijn weldaad vergoeden.                   Spreuken 19:17
De Heer doet recht  aan de verdrukten, geeft brood aan de hongerige. De Heer bevrijdt de gevangenen, hij opent de ogen van blinden. De Heer richt de gebogene op, de Heer beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen.             Psalm 146:1, 6-9
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’           Galaten 5:13-14
Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij je te gast is; je mag hem niet laten verkommeren.   Leviticus 25:35

Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte. Exodus 23:9

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Je mag hem niet laten verkommeren.                    Leviticus 19:33

Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten, voor elke reiziger opende ik mijn deuren.   Job 31:32
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Matteüs 25:35-36, 40

Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest. Spreuken 15:4

Hoffelijkheid
Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand, iemand met inzicht zwijgt. Spreuken 11:12

Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest. Spreuken 15:4

Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zal je niet veroordeeld worden.       Lucas 6:37
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: ‘Laat mij de splinter in je oog verwijderen’, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zal je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

                                       Lucas 6: 41-42
Dialoog

Hijzelf heeft de mens in het begin gemaakt en hem de vrijheid gegeven zelf te beslissen.Deuterocanonieke Boeken, Sirach 15:14
Wie goed luistert zal het goed vergaan… wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht. Spreuken 16:20, 21

Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoord.                    Spreuken 15:28


Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort. Elke boom kun je aan de vruchten kennen.       Lucas 6:43, 44


Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.                         Lucas 6:45

Wie goed luistert zal het goed vergaan… wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht.     Spreuken 16:20, 21

Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoord.                    Spreuken 15:28

Koran

 Niemand doden  

Dat jullie niemand mogen doden – wat God verboden heeft–, behalve volgens het recht.          Koran 6:151                                                         
Derhalve hebben Wij aan de Israëlieten voorgeschreven dat wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien op de aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood.       Koran 5:32  
Jullie die geloven! …doodt elkaar niet. God is voor jullie barmhartig.            Koran 4:29  

Verdediging toegestaan  

Aan hen die bestreden worden is (de strijd) toegestaan omdat hun onrecht is aangedaan; God heeft de macht hen te helpen, en die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn.                                        Koran 22:39   En als God de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kluizenaarsverblijven, kerken, synagogen en moskeeën, waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest. Maar God zal hen helpen die Hem helpen. God is krachtig en machtig.   Koran 22:40        

Vrede – beëindiging van conflicten   En God roept op tot de woning van de vrede.                                                   Koran, 10:25 .
Maakt God niet tot een beletsel om vrede te stichten tussen de mensen.      Koran 2:224
En als twee groepen van de gelovigen met elkaar strijden, sticht dan vrede tussen hen.                                                            Koran 49:9
En als zij (tegen wie je vecht red.) geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe geneigd en stel je vertrouwen op God.                                                       Koran 8:61   God leidt daarmee wie Zijn welgevallen navolgen op de wegen van de vrede, brengt hen met Zijn toestemming uit de duisternis naar het licht en leidt hen op een juiste weg.                                                     Koran 5:16     Vergeving  

Hij is de vergevende, de barmhartige.                                               Koran 10:107
Misschien dat God tussen jullie en hen die jullie als vijand beschouwen genegenheid zal brengen; God is vrijmachtig en God is vergevend en barmhartig.            Koran 60:7    Denkt aan Gods genade aan jullie toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn genade broeders werden.                                       Koran 3:103 Vriendelijke woorden en vergeving zijn beter dan een aalmoes gevolgd door ergernis.         Koran 2:263  
De vergelding voor een slechte daad is een overeenkomstige slechte daad. Maar als iemand kwijtscheldt en het weer goedmaakt, dan is zijn beloning Gods taak.                       Koran 42:40   En de goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk; weer die af met iets dat beter is. Dan zal hij tussen wie en jou vijandschap was, zijn als een boezemvriend.                   Koran 41:34     

 Rechtvaardigheid

God doet  je geen greintje onrecht aan en als het een goede daad is, zal Hij die verdubbelen en van Zijn kant een geweldig loon geven.                                                                     Koran 4:40

Als iemand met een goede daad komt, dan is er voor hem tien maal zoveel en als iemand met een slechte daad komt, dan wordt hem slechts dienovereenkomstig vergolden en hun zal geen onrecht worden aangedaan.                                                             Koran 6:160   Weest standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid en laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn.     Koran 5:8              
Weest standvastig in de gerechtigheid als getuigen voor God, al is het tegen jullie zelf of de ouders of de verwanten. Of het nu om een rijke of om een arme gaat, God staat hen beiden zeer na. Volgt dus niet je geneigdheid om niet rechtvaardig te zijn.                                                                         Koran 4:135   Zij onder jullie die het goed en ruim hebben mogen niet zweren dat zij de verwanten, de behoeftigen en de uitgewekenen op Gods weg niets zullen geven. Zij moeten juist vergiffenis schenken en kwijtschelden. Willen jullie ook niet graag dat God jullie vergeeft? God is vergevend en barmhartig.                                                 Koran 24:22   Barmhartigheid      Allah is barmhartig   In naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige.  Eerste zin in bijna alle soera’s van de Koran   God is vergevend en barmhartig.                                                 Koran 2:218

Weest goed voor… de wezen en de behoeftigen.                            Koran 2:83   Vrede zij met jullie, jullie Heer heeft zichzelf barmhartigheid voorgeschreven: als iemand van jullie uit onwetendheid het verkeerde doet en dan later berouw toont en het weer goedmaakt, dan is Hij vergevend en barmhartig.  Koran 6:54

En zij geven voedsel aan behoeftige, wees en gevangene. ‘Wij geven jullie voedsel ter wille van God; Wij wensen van jullie geen loon of  dank.’                        Koran 76:8-9  
En geef de verwant wat hem toekomt en ook de behoeftige en wie onderweg is…en als jij je van hen afwendt in jouw streven naar barmhartigheid van jouw Heer, spreek dan tot hen op een vriendelijke manier.                                             Koran 17:26-28
Zij onder jullie die het goed en ruim hebben mogen niet zweren dat zij de verwanten, de behoeftigen en de uitgewekenen op Gods weg niets zullen geven. Zij moeten juist vergiffenis schenken en kwijtschelden. Willen jullie ook niet graag dat God jullie vergeeft? God is vergevend en barmhartig.                                 Koran 24:22 Als jullie openlijk aalmoezen geven, dan is dat mooi, maar als jullie dat in het verborgene doen en ze aan de armen geven dan is dat beter voor jullie en het verzoent iets van jullie slechte daden.                                           Koran 2:271  
Tolerantie  
O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen.                  Koran 49:13   Mensen moeten elkaar niet belachelijk maken… En maakt geen aanmerkingen op elkaar en geeft elkaar geen scheldnamen.                                                 Koran 49:11

Wend je wang niet hoogmoedig van de mensen af en loop niet verwaand op de aarde rond.                          Koran 31:18

En de dienaren van de Erbarmer zijn zij die bescheiden op de aarde rondwandelen en wanneer de onwetenden hen toespreken zeggen: ‘Vrede.’                        Koran 25:63
Mensen moeten elkaar niet belachelijk maken… En maakt geen aanmerkingen op elkaar en geeft elkaar geen scheldnamen.                                                    Koran 49:11

Godsdienstvrijheid
Vanwege barmhartigheid van God was jij soepel voor hen, maar als jij streng en hardvochtig was geweest dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Reken het hun dus maar niet aan en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen over het beleid.                      Koran 3:159

En wanneer zij geklets horen dan mijden zij het en zij zeggen: ‘Wij hebben onze daden en jullie hebben jullie daden. Vrede zij met jullie! Wij zoeken geen omgang met de onwetenden.’                    Koran 28:55   Heb jij dan niet gezien hoe God een goed woord vergelijkt met een goede boom waarvan de wortel stevig staat en de takken in de hemel reiken?           Koran 14:24                             In de godsdienst is geen dwang.                                                   Koran 2:256   Of kun jij de mensen dwingen gelovigen te worden ? Niemand kan geloven zonder Gods toestemming.            Koran 10:99-100    Zeg: ‘O ongelovigen.
Ik zal niet dienen wat jullie dienen.
En jullie dienen niet wat ik dien.
En ik dien niet wat jullie dienen.
En jullie dienen niet wat ik dien.
Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.’              Koran 109:1-6

‘Mijn Heer, dezen hier zijn mensen die niet geloven.’  Schenk maar geen aandacht aan hen en zeg: ‘Vrede.’                      Koran 43:88-89
 En met hen die zeggen: ‘Wij zijn christenen’ zijn Wij een verdrag aangegaan.                                                 Koran 5:14   Je zult merken dat zij in genegenheid het dichtst staan bij hen die geloven (de moslims red.) die zeggen: ‘Wij zijn christenen.’ Dat komt omdat onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn. Wanneer zij wat naar de gezant (Mohammed red.) is neer gezonden horen dan zie jij hun ogen van tranen overstromen wegens de waarheid die zij herkennen.                        Koran 5:82-83   Twist met de mensen van het boek slechts op de beste manier…en zegt: Wij geloven in wat naar ons is neer gezonden en wij geloven in wat naar jullie is neer gezonden. Onze God en jullie god is één.                                                                             Koran 29:46   Roep op tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goede aansporing en twist met hen op de beste manier. Jouw Heer kent wie van de weg afdwaalt het best en Hij kent hen die het goede pad volgen het best.                                                           Koran 16:125   Roep op tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goede aansporing en twist met hen op de beste manier.   Koran 16:125

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *