Teksten

De vrouw en haar relatie tot de man

In Bijbel en Koran staat vermeld dat man en vrouw als gelijken geschapen zijn (Hoofdstuk 3). In beide boeken spelen mannen de hoofdrol, maar er komen ook tal van bijzondere, sterke, hoogstaande vrouwen voor. Het begint al met de Bijbelse Eva, de moeder van alle levenden. In de Koran (waarin vrouwen meestal niet bij name genoemd worden), slechts als vrouw van Adam aangeduid. De koningin van Saba/Seba (Hoofdstuk 11) toont dat ook een vrouw de hoogste positie in een land kan bekleden. Maria/Marjam valt de hoge geestelijke eer toe als maagd Jezus/’Isa te baren.

Toch is de vrouw steeds slachtoffer geweest van onderdrukking. In de Koran wordt met afschuw melding gemaakt van de gruwelijke gewoonte om meisjes na de geboorte levend te begraven, zozeer schaamde men zich voor het geschenk van een dochter. Afhankelijk van de interpretatie en de vertaling lijkt de onderdrukking van de vrouw ook in de heilige boeken zelf door te dringen.

In de Bijbel kan het feit, dat de man over de vrouw heerst, gezien worden als een vloek die de verdrijving uit het paradijs met zich meebrengt, en niet als een ideale toestand. Paulus gebruikt daarentegen passages uit Genesis (Hoofdstukken 3 & 4) om de onderdanigheid van de vrouw te legitimeren. Zij mag bijvoorbeeld niet spreken in het openbaar.

In de Koran staat een veel besproken passage waarin de man de toestemming, zo niet de opdracht zou krijgen zijn vrouw te slaan (Koran 4:34). Deze passage kan echter ook gelezen worden als een aanmaning aan mannen zich in te houden, in ieder geval niet zonder geldige reden zijn vrouw te corrigeren, of zonder eerst gepoogd te hebben het uit te praten en een afkoelingsperiode in te lassen. Veel hangt af van de vertaling. De Nederlandse vertaling noemt de man de zaakwaarnemer van de vrouw, hetgeen ongelijkheid impliceert. De Engelse weergave op deze site, gemaakt door een Moslim, geeft de man de plicht zijn vrouw te beschermen en te onderhouden, de vrouw de plicht de zaken waar te nemen bij zijn afwezigheid. Als hieraan iets schort mag de man haar hooguit na een voorafgaande procedure een lichte tik geven. De man dient zich met andere woorden in te houden. Er wordt echter ook gesteld dat het Arabische woord idrabuhunna (afgeleid van daraba), hier als slaat vertaald, ook verlaat kan betekenen. In dat geval gaat het hier om de beschrijving van een rechtvaardige echtscheidingsprocedure. Een vergelijkbare discussie betreft de rol van de vrouw in het zakelijk verkeer, waar haar getuigenis de helft weegt  van dat van een man.

Ondanks het gegeven van belangentegenstellingen en conflicten wordt in beide boeken ook benadrukt dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben, dat zij vooral ook medestanders zijn. In de Koran staat dat mannen en vrouwen elkaar aanvullen, als dag en nacht.

In het Bijbelboek Numeri wordt de vrouw in haar economisch handelen beperkt door het veto van haar vader respectievelijk haar man. Volgens Paulus moet zij van bepaalde functies, zoals het geven van onderwijs uitgesloten worden. In de Koran wordt daarentegen de financiële zelfstandigheid van de vrouw benadrukt. Zij werkt net als de man voor een loon. Zij mag ook vrij beschikken over de bruidschat die de man haar bij het begin van het huwelijk geeft. De man heeft de plicht de vrouw te onderhouden, vooral tijdens haar ‘zwangerschapsverlof’ die naar wens twee jaar kan duren. Ook de gescheiden vrouw en haar kinderen hebben recht op onderhoud. Deze financiële bewegingsruimte heeft de vrouw ook nodig om te voldoen aan de zakaat, haar heilige plicht om een deel van haar vermogen af te staan aan de armen. Ook het feit dat de man verplicht is vrouw en kinderen te onderhouden, terwijl de vrouw daaraan met haar verdiensten niet hoeft bij te dragen, maakt het redelijk dat jongens twee keer zoveel erven als meisjes.

De erotiek die in de man-vrouw relatie een belangrijke plaats inneemt wordt bezongen in het Bijbelse Hooglied. In brieven van Paulus komt ook de liefde tussen man en vrouw aan bod. Volgens de Koran zijn echtgenoten een Godsgeschenk, tussen wie liefde en erbarmen bestaat. In de paradijstuinen kan de aardse liefde tussen man en vrouw voltooiing vinden.

Maar seksuele begeerte kan mensen ook op het verkeerde spoor brengen. Daarom dient seks beperkt te worden tot het huwelijk. Dit standpunt, dat in beide boeken met klem benadrukt wordt, is begrijpelijk, zeker gegeven het in die tijd ontbreken van effectieve voorbehoedsmiddelen. Het huwelijk beschermt zo ook het ongeboren kind. Voor Paulus is het huwelijk een noodzakelijk kwaad, beter nog is het celibaat. In de Koran bereikt een mens daarentegen juist in het huwelijk zijn/haar door God gegeven bestemming. Het celibaat, zoals dat beoefend wordt door monniken, wordt niet door God gevraagd, en is voor velen ook te hoog gegrepen. Het huwelijk is van God gegeven en ook de kinderen en kleinkinderen (in de vertaling van Leemhuis versmald tot zoons en kleinzoons, terwijl de Engelse vertaling uitdrukkelijk ook dochters noemt).

Met de ambivalentie van seksuele begeerte hangt in de Koran de kleding van man en vrouw samen. Beide moeten zich buitenshuis kuis kleden en gedragen. Over het bedekken van de borst is de Koran wel, over het bedekken van het hoofd niet expliciet. In de Bijbel zijn er ook aan de vrouw kledingsvoorschriften gegeven. Zij moet zich ingetogen kleden, en, vooral als ze ter kerke gaat, haar hoofd bedekken. Hiermee toont zij haar onderdanigheid aan de man.

Het moederschap is in beide boeken belangrijk. Terwijl in Genesis de vrouw gestraft wordt met een pijnlijke bevalling, (Hoofdstuk 4) wordt de vreugde van het moederschap beleefd door twee heilige vrouwen, Elizabeth, de moeder van Johannes, en Maria de moeder van Jezus. Ook in de Koran wordt het verhaal verteld van het geschenk van een onverwachte zwangerschap aan de vrouw van Zakarijja en aan Marjam (Hoofdstukken 13 & 14). Volgens de Koran is Allah nauw betrokken bij de geboorte van elk mens, en volgt hij de zwangerschap van elke vrouw op de voet.

Overspel bedreigt het huwelijk, en wordt in beide boeken met klem afgewezen. In het Oude Testament staat op overspel de doodstraf door steniging. Daarop reageert Jezus met het gezegde ‘wie van U zonder zonden is werpe de eerste steen.’ De overspelige vrouw gaat vrijuit maar mag niet meer zondigen. In de Koran is de doodstraf voorbehouden voor moordenaars en hen die vergelijkbare verwoesting toebrengen. Op overspel staat voor man en vrouw slechts geseling als straf, en dan nog alleen als ze door vier getuigen betrapt zijn. Zij mogen alleen met andere overspeligen of veelgodendienaars trouwen. Maar als zij berouw hebben, is Allah vergevend. Zij die een vrouw valselijk beschuldigen zonder de vier getuigen te kunnen aandragen, krijgen op hun beurt zweepslagen.

In het Oude Testament is het de man toegestaan zijn vrouw te verstoten door haar simpelweg een ‘scheidingsbrief’ te geven. Jezus keert zich tegen dit gebruik. Scheiding is zonder meer verboden, zo stelt in navolging van Jezus ook Paulus. Trouwen nadat men verstoten is of verstoten heeft staat gelijk aan overspel.

De vrouw heeft, volgens de Koran, het recht om over haar man te klagen, ze kan erop vertrouwen dat Allah haar hoort. Als zij, en ook haar familie alles geprobeerd heeft om een verzoening tot stand te brengen, mag ook de vrouw een echtscheiding aanvragen. Er wordt verzet aangetekend tegen het indertijd bestaande gemak waarmee de man zijn vrouw op straat kon zetten. Scheiden wordt niet aangemoedigd, maar het is wel mogelijk. Het moet wel gaan volgens een procedure waarbij ruimte voor verzoening is ingebouwd, en ook de belangen van de vrouw beschermd worden. Zeker zolang de vrouw nog de vrucht van haar man zou kunnen dragen, mag er geen haast worden betracht. Een man mag met zijn vrouw geen kat en muis spelletje spelen. Hij moet ook na de scheiding in haar levensonderhoud voorzien, en in dat van de kinderen. De belangen van beide partijen worden bewaakt door inbreng van familie aan beide kanten. De scheiding dient in een vriendelijke sfeer te worden afgewikkeld. Beide partijen mogen daarna opnieuw trouwen.

Polygamie wordt met name in het Oude Testament zonder afkeuring genoemd. Men mag echter, bij meerdere vrouwen, de kinderen van de lievelingsvrouw geen voorkeursbehandeling geven. Polygamie kan ook een sociaal motief hebben, bijvoorbeeld bij de ‘zwagerplicht’. Men is verplicht de weduwe van een broer tot vrouw te nemen, ook als men al getrouwd is. In het Nieuwe Testament lijkt monogamie echter de norm te worden, in ieder geval voor religieuze leiders. Het huwelijk betekent de eenwording van man en vrouw.

Ook in de Koran kan polygamie een sociale functie hebben, als bijvoorbeeld in oorlogstijd veel vrouwen als weduwe overblijven. Daardoor kan ook voor wezen gezorgd worden. De stiefvader mag echter geen inbreuk maken op de bezittingen van de wees. Polygamie wordt, vanwege de financiële verplichtingen die elk huwelijk op de man legt, beperkt door de middelen waarover de hij beschikt. Er wordt een maximum van vier vrouwen genoemd.

Wie gelooft en goede daden verricht – ook in de relatie tot zijn/haar partner – wordt in beide boeken een eeuwigdurende beloning in het vooruitzicht gesteld. Jezus werd door zijn tegenstanders uitgedaagd, om aan te geven hoe een vrouw, die op grond van de ‘zwagerplicht’ achtereenvolgens met meerdere broers getrouwd was, zich in de hemel moest gedragen. Hij antwoordde dat er in de hemel geen onderscheid meer is tussen seksen. Mannen en vrouwen zijn daar als engelen. Erotische beelden worden wel gebruikt in de hemels sfeer, maar dan is het de hemels stad Jeruzalem die als bruid gekleed is. In de Koran worden uitdrukkelijk mannen en vrouwen tot de hemel toegelaten die als individu en met elkaar deugdzaam geleefd hebben. Sekse verschillen blijven. Man en vrouw verblijven in de paradijstuinen als paren. Het eeuwig samen zijn, draagt bij aan de paradijselijke vreugde.

Bijbel

Gelijkheid van man en vrouw
God schiep de mens als zijn evenbeeld… mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Genesis 1:27

Hij zal over je heersen

Tegen de vrouw zei hij (God red.): ‘Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’  Genesis 3:16

…vrouw, een uit een man gebouwd. Genesis 2:23

Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze. 1 Timoteus 2: 11-15

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. 1 Petrus 3:1

Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. 1 Korintiërs 14:34-35

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk… En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Efeziërs 5:22-23

Man en vrouw één
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Genesis 2:24

U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. 1 Petrus 3:7

Echter, in hun verbondenheid met de Heer is de vrouw niets zonder de man, en ook de man niets zonder de vrouw. Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw – en alles is ontstaan uit God. 1 Korintiërs 11:11-12

Economische positie van de vrouw
Dit zijn de wetten die de Heer Mozes heeft opgelegd met betrekking tot een man en zijn vrouw en met betrekking tot een vader en een dochter die nog als meisje bij hem woont. Numeri 30:17

Wanneer een vrouw de Heer belooft iets te zullen doen of de verplichting aangaat zich van iets te onthouden terwijl ze nog als meisje bij haar vader woont, en haar vader zegt er niets van wanneer hij hoort van haar gelofte of van de verplichting die ze op zich heeft genomen, dan blijven al haar geloften en alle verplichtingen die ze op zich heeft genomen geldig. Maar als haar vader bezwaar maakt zodra hij ervan hoort, verliezen al haar geloften en alle verplichtingen die ze op zich genomen heeft hun geldigheid. Als een vrouw getrouwd is en ze doet een gelofte of neemt onder ede een verplichting op zich, en haar man zegt er niets van en maakt geen bezwaar wanneer hij ervan hoort, dan blijven al haar geloften en alle verplichtingen die ze is aangegaan geldig. Maar als haar man ze nadrukkelijk ongeldig verklaart zodra hij ervan hoort, verliest alles wat ze heeft toegezegd zijn geldigheid, elke gelofte en iedere verplichting. Haar man doet alles teniet… Numeri 30:4-13

Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 1 Timoteus 2:11-15Dronken van liefde

Kom, laten we dronken worden van de liefde, laten we genieten van het minnespel tot in de morgen. Spreuken 7:18

Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij kussen! Jouw liefde is zoeter dan wijn, zoet is de geur van je huid, je naam is een kostbaar parfum. Hooglied 1:2-3

Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief… Ik verlang in zijn schaduw te zitten, met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven… Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij. Hooglied 2:3-6

Mijn lief is mij een bundel mirre, hij slaapt tussen mijn borsten. Hooglied 1:13

Je heupen draaien sierlijk rond, de schepping van een kunstenaar. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle. Hooglied 7:2-4

Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk, liefde en verrukking, dat ben jij. Als een palm is je gestalte, je borsten zijn als druiventrossen… je adem als de geur van appels, je tong als zoete wijn waarin mijn kussen baden… Hooglied 7:6-10

Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Efeziërs 5:28

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 1 Korintiërs 13: 1, 4-7

Schaduwkant van liefde
Wend je blik af van een mooie vrouw,kijk niet naar schoonheid die een ander toebehoort. De schoonheid van een vrouw doet velen dwalen en ontvlamt het vuur van de liefde. Sirach 9:8

…laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten… Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid… Galaten 5:16-21

Het huwelijk
Maar al bij het begin van de schepping  heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn niet langer twee maar één. Marcus 30:6-8

Een opziener ( leidinggevende van een Gemeente van God red.) moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn…1 Timoteus 3

…om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, (celibatair, red.) maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die. Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. 1 Korintiërs 7: 2-5, 7-9

Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een meisje trouwt zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou besparen. 1 Korintiërs 7:28

Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. 1 Korintiërs 7:34

Het hoofd bedekt
Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken. Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man. (De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man; en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.) Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? 1 Korintiërs 11:6-9, 13

Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de Heer verafschuwt ieder die zulke dingen doet. Deuteronomium 22:5

Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht… 1 Petrus 3:3-4

Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. 1 Timoteüs 2:9-10

Moederschap
De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden. Genesis 3:20

Tegen de vrouw zei hij (God red.):‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’ Genesis 3:16

En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze. 1 Timoteus 2:14-15

…kan een mens, geboren uit een vrouw, ooit zuiver zijn? Job 25:4

Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind (Johannes, red.) op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht (Jezus, red.) van je schoot!’ Lucas 1:41-42

Seks buiten het huwelijk
En pleeg geen overspel. Exodus 20:14

Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Leviticus 20:10

Een man trouwt een vrouw, slaapt met haar en krijgt dan een afkeer van haar. Hij begint haar vals te beschuldigen en leugens over haar rond te strooien: ‘Ik ben met deze vrouw getrouwd, maar tijdens de huwelijksnacht ontdekte ik dat ze geen maagd meer was.’ Laten haar vader en moeder dan met het bewijs van haar maagdelijkheid naar de oudsten in de stadspoort gaan. (…) als de maagdelijkheid van het meisje niet kan worden aangetoond, door de andere inwoners van de stad worden gestenigd tot de dood erop volgt. Deuteronomium 22:13-15, 21

En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Matteüs 5:2

Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Wat vindt u daarvan?’ Jezus… zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ Johannes 8:3-11

Echtscheiding
Het volgende kan zich voordoen: Iemand heeft een vrouw getrouwd, maar om een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief, die hij bij haar vertrek aan haar meegeeft. Ze gaat bij hem weg en wordt de vrouw van een ander. Maar dan krijgt die tweede man een afkeer van haar, en ook hij schrijft een scheidingsbrief en geeft haar die bij haar vertrek mee; of de man die als tweede met haar is getrouwd, komt te overlijden. In zo’n geval mag de eerste man, die van haar gescheiden is, haar niet opnieuw tot vrouw nemen, nu zij voor hem onrein geworden is. Want de Heer verafschuwt zulke dingen. Deuteronomium 24:1-4

Ze (de discipelen, red.) vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ Hij (Jezus, red.) zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?… Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden… Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel… Matteüs 19:3-9

Degenen die getrouwd zijn geef ik, (Paulus, red.) nee, niet ik – de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man (…) en een man mag zijn vrouw niet wegsturen. 1 Korintiërs 7:10-11

Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel. Lucas 16:18

Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil… Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening, en ik meen dat ook ik (Paulus, red.) de Geest van God bezit. 1 Korintiërs 7:39-40


Polygamie

Evenmin is het de koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. Deuteronomium 17:17

In Jeruzalem nam David nog meer vrouwen en verwekte hij nog meer zonen en dochters. 1 Kronieken 14:3

Als iemand twee vrouwen heeft, van wie hij de een meer liefheeft dan de ander, en beiden baren hem een zoon,… de minst geliefde vrouw het eerst, dan mag hij… de zoon van de vrouw die hij liefheeft niet bevoordelen ten koste van de zoon van de minst geliefde vrouw, die het eerst geboren is. Deuteronomium 21:15-17

Wanneer twee broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag zijn weduwe niet de vrouw worden van iemand buiten de familie. Haar zwager moet met haar slapen; hij moet haar tot vrouw nemen en de zwagerplicht tegenover haar vervullen… Deuteronomium 25:5

Man en vrouw als engelen
‘Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.’ Matteüs, 22:30

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Openbaring 21:2

Koran

Gelijkheid van man en vrouw
Hij heeft jullie uit één wezen geschapen en toen heeft Hij er zijn echtgenote uit gemaakt. 49:13

Hij heeft jullie uit één ziel (Nafs) geschapen en toen heeft Hij er zijn/haar partner (Zawj) uit gemaakt. 49:13  (red.)

Slaat haar?
En wanneer een van hen het goede nieuws van een meisje krijgt, betrekt zijn gezicht en hij is vol ingehouden woede. Hij verbergt zich voor de mensen wegens het slechte nieuws dat hij gekregen heeft. Zal hij het ondanks de schande behouden of zal hij het in de grond verstoppen? Is het niet slecht wat zij van oordeel zijn? 16:58-59

De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en slaat (verlaat red.) haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet proberen haar nog iets aan te doen. 4:34

Jullie die geloven! Wanneer jullie met elkaar schuldverbintenissen aangaan tot een vastgestelde termijn, schrijf die dan op. En roept twee getuigen op uit het midden van jullie mannen. En als er geen twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen uit hen die jullie als getuigen aanvaarden, zodat als één van haar beiden zich vergist, de andere haar eraan kan herinneren. 2:282


Man en vrouw medestanders

God heeft jullie uit aarde en dan uit een druppel geschapen en dan heeft Hij jullie tot echtgenoten gemaakt. 35:11

Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn elkaars medestanders… 9.71Economische positie van de vrouw

Wie – hetzij man of vrouw – deugdelijk handelt als gelovige, die zullen Wij een goed leven laten leiden en Wij zullen hen met hun loon belonen voor het beste dat zij deden. 16:97

De mannen krijgen een aandeel van wat zij hebben verdiend en de vrouwen krijgen een aandeel van wat zij hebben verdiend. 4:32

Geeft de vrouwen haar bruidsgiften als een schenking, maar als zij jullie uit eigen beweging iets ervan toestaan, gebruikt het dan met genoegen en voldoening. 4:4

Moeders zullen hun kinderen twee volle jaren zogen. Dat geldt voor wie tot het einde toe wil zogen. Het is de plicht van de vader in redelijkheid in haar onderhoud en kleding te voorzien. 2:233

Gescheiden vrouwen hebben in redelijkheid recht op levensonderhoud. Het is een verplichting voor de godvrezenden. 2:241

De mannen hebben een aandeel in wat de ouders en de verwanten nalaten en de vrouwen hebben een aandeel in wat de ouders en de verwanten nalaten of het nu weinig is of veel: een vastgesteld aandeel. 4:7

God draagt jullie met betrekking tot jullie kinderen op: voor een mannelijk [kind] evenveel als het aandeel van twee vrouwelijke. 4:11

Liefde en erbarmen
En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken. 30:21

God heeft de gelovige mannen en vrouwen tuinen toegezegd waar de rivieren onderdoor stromen om daarin altijd te blijven en goede woningen in de tuinen van ‘Adn. 9:72

…voor hen zijn daar rein gemaakt echtgenotes en zij zullen daar altijd blijven. 2:25

En er zijn sprekende gezellinnen met sprekende grote ogen, die als welbewaarde parels zijn. 56:24

Wij hebben haar tot maagden gemaakt, als vurig beminnende even oude gezellinnen voor hen die rechts staan. 55:36-38

…zij zijn het die in de nabijheid (van God) zijn gebracht in de tuinen van gelukzaligheid… Bij hen gaan altijd jong blijvende jongelingen rond… 56:11-12, 17
Betrekkelijkheid van aardse liefde

Voor de mensen is de liefde tot de begeerlijkheden aantrekkelijk gemaakt, zoals vrouwen… Dat is het genot van het tegenwoordige leven; maar God, bij Hem is de goede terugkomst. 3:14Het huwelijk

O mensen, voldoe jullie plicht aan jullie Heer, Die jullie schiep uit een enkel wezen en Die zijn partner schiep uit dezelfde, en vanuit deze twee vele mannen en vrouwen verspreidde… 4:1

Hij heeft u gemaakt in paren uit u zelf afkomstig… 42,11

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. 30:21

En Wij legden mededogen en barmhartigheid in de harten van hen die hem (‘Isa/Jezus, red.) en ook monnikschap dat zij uitgevonden hebben. Wij hadden het hun niet voorgeschreven, maar het kwam voort uit hun streven naar Gods welbehagen. Echter zij leefden het niet op de juiste manier na. 57:27

En God heeft voor jullie uit jullie eigen midden echtgenotes gemaakt en Hij heeft aan jullie uit jullie echtgenotes zonen (en dochters) en kleinzonen (-kinderen) gegeven. 16:72


Kuisheid en Kleding

O kinderen van Adam, Wij hebben jullie inderdaad kleding gestuurd om jullie schaamte te bedekken, en (kleding) voor schoonheid en kleding die behoedt voor het kwaad – die is de beste. 7:26

Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren. 24:30

En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is. En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten. 24:31

O profeet! Zeg tot jouw echtgenotes, jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen iets van haar overkleding over zich heen naar beneden te laten hangen. Dat bevordert het best dat men haar herkent en niet lastigvalt. 33:59

Moederschap
Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen. Geschapen heeft Hij de mens uit een bloedklonter. 96:1

En God heeft jullie terwijl jullie niets wisten uit de buiken van jullie moeders voortgebracht. 16:78

Hij schept jullie in de buiken van jullie moeders, de ene schepping na de andere in drievoudige duisternis. 39:6

…geen vrouw is zwanger en baart zonder dat Hij (Allah, red.) het weet. 35:11, 41:47

God weet wat iedere vrouw draagt en hoe de baarmoeders afnemen en hoe zij toenemen en alles heeft bij Hem een maat. 13:8

En Wij hebben de mens met betrekking tot zijn ouders opgedragen – zijn moeder heeft hem immers in grote zwakheid gedragen en totdat hij gespeend werd waren het nog twee jaar – : “Jij moet Mij en jouw ouders dank betuigen. Bij Mij is de bestemming.” 13:14


Seks buiten het huwelijk

En laat degene die geen partner kunnen vinden, kuis blijven… 24:33

En kom niet te dicht bij overspel, dat is immers een obsceniteit. En kwaadaardig is de weg. 17:32

De overspelige vrouw en de overspelige man, geselt elk van hen beiden met honderd geselslagen en krijgt in Gods godsdienst geen mededogen met hen, als jullie in God en de laatste dag geloven. Bij hun bestraffing moet een groep gelovigen aanwezig zijn. 24:2

En de twee uit jullie midden die dat begaan, moeten jullie beide straffen. Maar als zij berouw tonen en zich beteren, laat hen dan met rust. God is genadegever en barmhartig. 4:17

Een overspelige man mag slechts met een overspelige vrouw trouwen of met een aanhangster van het veelgodendom. En met een overspelige vrouw mag slechts een overspelige man trouwen of een aanhanger van het veelgodendom. Dat is namelijk voor de gelovigen verboden. 24:3

Zij die eerbaar getrouwde, niets vermoedende en gelovige vrouwen beschuldigen worden vervloekt in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals en voor hen is er een geweldige bestraffing. 24:23

Zij die eerbaar getrouwde vrouwen beschuldigen en dan niet met vier getuigen komen, geselt hen met tachtig geselslagen. Van hen zullen jullie nooit meer getuigenis aannemen; zij zijn de verdorvenen. 24:5
Echtscheiding

God heeft haar wel horen spreken die met jou over haar echtgenoot twist en tot God klaagt. God hoort namelijk jullie gesprek; God is horend en doorziend. 58:1

Als jullie een afkeer van haar hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar God toch veel goeds in heeft gelegd. 4:19

En als jullie onmin tussen beide vrezen, zendt dan een scheidsrechter van zijn mensen en een scheidsrechter van haar mensen. Als zij beide het weer willen goedmaken, dan zal God hen met elkaar verzoenen. 4:35

De gescheiden vrouwen moeten voor zichzelf een wachttijd van drie menstruatieperioden aanhouden. Het is haar niet toegestaan te verbergen wat God in hun schoot geschapen heeft… Haar echtgenoten zijn gerechtigd haar in deze tijd terug te nemen als zij het graag weer goed willen maken. 2:228

Wanneer jullie je van vrouwen scheiden, doet dat dan met inachtneming van haar wachttijd precies… Jullie mogen haar niet uit haar huizen zetten… 65:1 

De scheiding mag twee keer, daarna moeten zij in redelijkheid teruggenomen worden of op een goede manier weggezonden worden. 2:229

Als jullie vrouwen de scheiding geven en zij bereiken hun termijn, neemt haar dan in redelijkheid terug of zendt haar in redelijkheid weg, maar neemt haar niet terug uit treiterij, om te overtreden. Wie dat doet die doet zichzelf onrecht. 2:231

…treft wel een voorziening en zendt haar op een vriendelijke manier weg. 33:49

En als zij beiden scheiden, dan zal God aan allebei voldoende van Zijn overvloed geven. God is alomvattend en wijs. 4:130

Gescheiden vrouwen hebben in redelijkheid recht op levensonderhoud. Het is een verplichting voor de godvrezenden. 2.241

Als jullie vrouwen de scheiding geven, … verhindert haar dan niet te trouwen met haar echtgenoten wanneer zij in redelijkheid overeenstemming bereikt hebben. 2.232

Polygamie
Geeft de wezen hun bezittingen… en verteert hun bezittingen niet samen met jullie eigen bezittingen; dat is een grote zonde. En als jullie vrezen ten aanzien van de wezen niet juist te handelen, trouwt dan met zoveel vrouwen als jullie goeddunkt, twee of drie of vier. 4:2

Man en vrouw in het paradijsGod heeft de gelovige mannen en vrouwen tuinen toegezegd waar de rivieren onderdoor stromen om… altijd te blijven… in de tuinen van ‘Adn. 9:72

Maar wie, – hetzij man of vrouw – deugdelijke daden doet als gelovige, zij zullen de tuin binnengaan… 4:124

… gaat de tuin binnen, jullie en jullie echtgenotes, om verblijd te worden. 43:70Man en vrouw in het paradijs

God heeft de gelovige mannen en vrouwen tuinen toegezegd waar de rivieren onderdoor stromen om… altijd te blijven… in de tuinen van ‘Adn. 9:72

Maar wie, – hetzij man of vrouw – deugdelijke daden doet als gelovige, zij zullen de tuin binnengaan… 4:124

… gaat de tuin binnen, jullie en jullie echtgenotes, om verblijd te worden. 43:70

Reacties uitgeschakeld voor De vrouw en haar relatie tot de man